Ensi viikon maanantaina palvelukseen astuvien kannattaa hakea sotilasavustusta pikaisesti, sillä sitä maksetaan aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.
Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja tämän omaiselle palvelusajalta. Sotilasavustukseen kuuluvat perusavustus, asumisavustus, erityisavustus ja elatusapu. Lisäksi Kela voi korvata asevelvolliselle ne opintolainan korot, jotka erääntyvät palveluksen aikana.

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen nettotulot palvelusaikana.
Kela saa tiedon palvelukseen astumisesta suoraan puolustusvoimilta. Perusavustusta, asumisavustusta, erityisavustusta, elatusapua ja opintolainan korkojen maksua voi hakea samalla Sotilasavustushakemuksella (SA1). Hakemuksen voi palauttaa mihin tahansa Kelan toimistoon. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.
Verkossa www.kela.fi/asiointi voi tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan.
Sotilasavustuksen saajien määrä pysynyt tasaisena
Sotilasavustuksen saajien lukumäärä on pysynyt vuosina 2004-2011 lähes samana. Vuonna 2011 sotilasavustusta sai 12 600 henkilöä. Sitä maksettiin keskimäärin 310 euroa kuukaudessa ja 1 434 euroa vuodessa. Sotilasavustuksen menot olivat viime vuonna yhteensä 19 miljoonaa euroa. Yli 90 % maksetuista sotilasavustuksista oli asumisavustuksia.
Vuonna 2011 sotilasavustuksen saajista 87 % oli varusmiehiä ja 7,6 % siviilipalvelusmiehiä. Myös näiden suhde on pysynyt vuosia lähes samana. Avustuksen saajista 5,5 % oli omaisia. Varusmiehenä sotilasavustusta saaneista 3,6 % oli naisia: viime vuonna 442 naista sai sotilasavustusta asepalveluksensa aikana.
Lähde: KELA